Te Wareaomata ibukin 2023 2023 Census information in Kiribati

Reireiniko bwa ko aonga n ataia bwa tera te wareaomata, tera bukina ngkai e karaoaki, ao ko na kanga ni karaoia.

Te Wareaomata ibukin 2023 2023 Census information in Kiribati

Reireiniko bwa ko aonga n ataia bwa tera te wareaomata, tera bukina ngkai e karaoaki, ao ko na kanga ni karaoia.

Tera te wareaomata What is the census

Te wareaomata bon te mwakuri ni kakae ae e kakaraoaki ni katoa nimaua te ririki. A warekaki ao a tauaki mwia aomata ni kabane i aon Aotearoa Nutiran, ao n taabo ake a maeka ke a mena iai (mwengaia nako).

E na karaoaki te wareaomata n te Kauabong, 7 ni Maati 2023.

E ibuobuoki te wareaomata ni kaotaia aomata aron taian bitaki i aon Aotearoa Nutiran. E ibuobuoki naba nakon te tautaeka ao rabwata nako ni mwakuri i aon karaoan babaire ibukin karaoan buoka nakoia aomata ma taian community, n aron te onaoraki, taabo n reirei ao ai baao ni mwamwananga.

Antai aika a na riai ni karaoa te wareaomata Who needs to do the census

A riai ni karaoa te wareaomata aomata ni kabane aika a mena i aon Aotearoa Nutiran n tain te wareaomata, n te Kauabong 7 ni Maati 2023. N aroia:

 • kain Nutiran (citizens)
 • koraki aika a kona ni maeka i aon Nutiran (New Zealand permanent residents)
 • koraki aika a maeka i aon Nutiran ma bon kain aaba tabeua
 • Irua ma i abatera aika a mena i aon Nutiran

Ko na bon riai naba ni karaoa te wareaomata ngkana:

 • ko maeka n te tabo ae tiaki te auti
 • ko mena n te onaoraki
 • akea am address ke am tabo ni maeka
 • ko mwananga ke ko mwakuri i aon Nutiran.

Tera baika ko na titirakinaki n te wareaomata What you are asked in the census

N te wareaomata ao titiraki a na kaineti nakoim, mwengam (te tabo ae ko maeka ke ko mena iai), ao aomata aika a mamaeka ke a memena iroum ni mwengam.

A na bane n ikotaki rongorongo aika ti karekei ma iroum, ma rongorongoia aomata nako bwa a aonga n reke rongorongo ni kabane aika a kainanoaki ibukin taabo ma taian community i aon Aotearoa Nutiran.

Stats NZ e na kawakina raoi rongorongom ma kinakim. Ti na taraia raoi bwa ko na bon aki kona ni kinaki man rongorongo aika ti katanoatai ke ni kanakoi ibukin taian kaongora.

Ti aki kona n tibwai am reke ma aomata tabeman. N ikotaki ma rabwatan nako te tautaeka n aron te Ministry for Social Development, Kainga Ora, NZ Police, ke Inland Revenue.

E na kanga n reke iroum te boma ibukin te wareaomata How you will get your census forms

Stats NZ e na kanakoa nakoim rongorongon te wareaomata ma aron karaoana.

 • N tabeua aonon Nutiran, ao e na iai te tia mwakuri n te wareaomata ae e na kawariko n anganiko te boma ae te beba ao te reta ae kanoana te access code ibukin karaoan te wareaomata i online.
 • N tabeua aonon Nutiran, e na ti kanakoaki te reta ae kanoana te access code nakon taian mwenga ibukin karaoan te wareaomata i online.

Ko kona ni karaoa te wareaomata i online ke i aon te beba You can do the census online or on paper

Tera ae e roko ni mwengam ibukin te wareaomata, ko kona n rinea nanom bwa ko na karaoia i online ke i aon te boma ae te beba.

Ngkana e aki roko ni mwengam te boma ae te beba, ko kona n otanna ma iroura n akea bona.

Uoua te taetae ae e kabonganaki ibukin te wareaomata i online ke i aon te boma ae te beba bwa te taetae n Imatang ao te taetae n Māori/Imatang. Iai naba te boma ae te beba n te taetae n Imatang ae a bubura korean maniia.

Otanakin taian boma ae taian beba  

Te tareboon ae e aki kaboaki: 0800 CENSUS (0800 236 787)

N ningai ae ko na kanoa iai te boma ibukin te wareaomata When to complete your census forms

Ko kona ni kanoa te boma ibukin te wareaomata n te tai are e roko iai iroum. Kataia karaoia n tain ke imwain te wareaomata n te Kauabong, 7 ni Maati 2023.

Ngkana ko kanoa te boma ibukin te wareaomata, kanoaia n te tabo are ko mena iai n tairikin te Kauabong, 7 ni Maati 2023.

Ko kona naba ni kanoaia imwin tian te wareaomata.

Ko na kanga ni kanoa te boma ibukin te wareaomata How to complete your census forms

Iai uoua taian boma ibukin te wareaomata.

 • Teuana bon ibukin mwengam. E aranaki aio bwa te Dwelling Form (Boma Ibukin Te Mwenga). Ti temanna te aomata man mwengam ae e na riai ni kanoa te boma aio. Ngkana ko maeka ma tabeman, rineia bwa antai ae e na karaoa te itera aio.
 • Are teuana bon ibukim. E aranaki aio bwa te Individual Form (Boma Ibukin Temanna Te Aomata). E na kanoaki te boma aio irouia aomata ni kabane aika a maeka n te mwenga. Tabemi kaaro bwa kam na kanoa te boma aio ibukia ami ataei ke natimi, n ikotaki ma aika a uarereke.

Ko na kanga ni karekea buokam ni kanoan te boma ibukin te wareaomata How to get help to complete your census forms

Ngkana ko kainanoa buokam ibukin kanoan te boma ibukin te wareaomata, ko kona ni butia te aomata ae ko onimakinna n aron:

 • raoraom
 • kain am utu
 • te tia rikoi taian boma ni wareaomata.

Ko kona n tarebonia te tabo ni wareaomata n aia nambwa n ibuobuoki ae e aki kaboaki i aon 0800 CENSUS (0800 236 787)

Ko kona naba n titirakina ae e kona n taetae n:

 • Māori
 • Samoa
 • Tonga
 • Mandarin
 • Cantonese
 • Korea
 • Hindi
 • Punjabi.

ai te ibuobuoki ae ti na karaoia ngaira kain te tiim ni wareaomata n aono aika a kakaokoro bwa buokaia aomata ni karaoa te wareaomata.

Noria ikai ni kakaea te aono ae e uakaan ma ngkoe.

Rongorongom ao aron kawakinaia Your information and privacy

Ti kawakin raoi baika ko korei bwa am reke. Ti karaoa aio n ira nanon te tua ma te kaetieti, ao aaro ni katantan aika a bati aroia. Akea ae e kona ni kinako ke n atai am reke ni kaineti ma titiraki ibukin te wareaomata ngkana ti a kaotinakoa rongorongon te wareaomata.