Ko e tohi kakai ki he 2023 2023 Census information in Lea Faka-Tonga

Ke ‘ilo fekau‘aki mo e tohi kakaí, ‘uhinga ‘oku tau fakahoko aí mo e founga ke fakakakato aí.

Ko e tohi kakai ki he 2023 2023 Census information in Lea Faka-Tonga

Ke ‘ilo fekau‘aki mo e tohi kakaí, ‘uhinga ‘oku tau fakahoko aí mo e founga ke fakakakato aí.

Ko e hā ‘a e tohi kakaí What is the census

Ko e tohi kakaí ko ha savea faka ‘ofīsiale ‘oku fakahoko fakata‘u nima. ‘Oku lau ai ‘a e tokotaha kotoa pē ‘i Nu’u Silá ni, pea mo e ‘api nofo‘anga ‘oku nau nofo aí.

‘E fakahoko ‘a e tohi kakai hokó he ‘aho Tūsite, 7 ‘o Ma‘asi 2023.

‘Oku tokoni ‘a e tohi kakaí ke ‘ilo he taha kotoa ‘a e ngaahi liliu ‘oku hoko ‘i Nu‘u Sila ní. ‘Oku to e tokoni eni ki he ngaahi palani ngāue ‘a e pule‘angá pea mo e ngaahi potungāue, hangē ko e fale mahakí, ngaahi ako‘angá mo e fefononga‘akí.

Ko hai ‘oku fiema‘u ke fakakakato ‘a e tohi kakaí Who needs to do the census

Kuo pau ke kau ‘a e taha kotoa pē ‘oku lolotonga ‘i Nu‘u Silá ni ‘i he ‘aho Tūsite 7 ‘o Ma‘asi 2023, ki he tohi kakaí. ‘Oku kau heni ‘a kinautolu:

 • tangata‘i fonua Nu‘u Sila
 • ma‘u ngofua ke nofo ta‘efakangatangata ‘i Nu‘u Silá ni
 • ma‘u visa nofo fakataimi ‘i Nu‘u Silá ni
 • ma‘u visa ‘eve‘eva ki Nu‘u Silá ni.

‘E kei fiema‘u pē ke ke fakakakato ‘a e tohi kakaí ‘o kapau ‘okú ke:

 • nofo ‘i ha feitu‘u ‘oku ‘ikai ko ha fale nofo‘anga
 • ‘i fale mahaki
 • ‘ikai ke ‘i ai hao tu‘asila ki ha ‘api nofo‘anga
 • folau fakalotofonua pe ngāue ‘i ha feitu‘u pē ‘i Nu‘u Silá ni.

Ko e ngaahi fehu‘i ‘e ‘eke ‘atu ‘i he tohi kakaí What you are asked in the census

‘Oku hā ‘i he tohi kakaí ‘a e ngaahi fehu‘i fekau‘aki mo koe, ho‘o fale nofo‘angá (feitu‘u ‘okú ke nofo aí), mo ha taha pē ‘oku nofo fakataha mo koe ‘i he fale nofo‘angá.

Ko e ngaahi fakamatala te ke vahevahe maí ‘e tānaki fakataha ia pea mo e ngaahi vahevahe ‘a e ni‘ihi kehe ‘oku nau kau mai ki he tohi kakaí ke ma‘u ai ha ngaahi fakamatala mo ha lekooti fekau‘aki mo e ngaahi kolo mo e komiuniti ‘i Nu‘u Silá ni.

‘Oku malu‘i ‘e he potungāue tohi kakai ‘a Nu‘u Sila ní ‘a ho‘o ngaahi fakamatala fakafo‘ituituí. ‘Oku ‘ikai ke ‘asi ho hingoá ‘i he ngaahi līpooti ‘oku tuku atu ki tu‘á.

‘Oku ‘ikai ke mau vahevahe ‘a ho‘o ngaahi talí mo ha taha kehe. ‘O kau ki ai ‘a e ngaahi potungāue ‘o e pule‘angá hangē ko e Ministry for Social Development, Kainga Ora, Potungāue Polisi ‘a Nu‘u Silá, mo e Inland Revenue.

‘E founga fēfē ha‘o ma‘u ‘a e foomu tohi kakaí How you will get your census forms

‘E ‘oatu ‘e he Potungāue Stats NZ ‘a e ngaahi fakamatala fekau‘aki mo e tohi kakaí, pea mo e founga ke kau mai aí:

 • ‘E ‘a‘ahi atu ‘a e kau ngāue mei he potungāue tohi kakaí ki ha ngaahi feitu‘u ‘e ni‘ihi ‘i Nu‘u Silá ni ke tufa atu ‘a e foomu tohi kakaí pea mo ha tohi ‘oku hā ai ha lea fakapulipuli ke faka‘atā koe ke ke fakakakato ‘a e tohi kakaí ‘i he ‘initanetí.
 • ‘I he ngaahi feitu‘u ‘e ni‘ihi ‘i Nu‘u Silá ni, ‘e tufa atu pē ha ngaahi tohi fakataha mo ha ngaahi lea fakapulipuli ke faka‘atā koe ke ke fakakakato ‘a e tohi kakaí ‘i he ‘initanetí.

Te ke lava ‘o fakakakato ‘a e tohi kakaí ‘i he ‘initanetí pē ko ha‘o fakafonu ha foomu tohi kakai You can do the census online or on paper

‘Okú ke faiteliha pē ke fakakakato ‘a e tohi kakaí ‘i he ‘initanetí pe ko hao fakafonu ‘a e foomú.

‘O kapau he ‘ikai ke ma‘u atu ha‘o foomu tohi kakaí ki ‘api, pē ‘oku toe fiema‘u ha ngaahi foomu, ‘e lava ke ke fetu‘utaki mai ke ‘oatu ha ngaahi foomu ta‘etotongi.

‘Oku lava pe ke ma‘u atu ‘a e foomu tohi kakaí ‘i he lea faka-Pilitāniá, faka-Maulí/Pilitāniá. ‘Oku lava ke ma‘u atu ‘a e ngaahi foomu kuo pulusi mata‘i tohi lalahí ‘i he lea faka-Pilitāniá.

Alea‘i hao foomu tohi kakaí

Tā ta‘etotongi: 0800 CENSUS (0800 236 787)

Taimi ‘oku fiema‘u ke fakakakato ki ai ‘a e tohi kakaí When to complete your census forms

‘E lava ke ke fakafonu ho foomu tohi kakaí ‘i he taimi ‘oku ma‘u atu aí. Feinga ke ke fakakakato ‘i he ‘aho tohi kakaí, Tūsite 7 Ma‘asi 2023 pē kimu‘a ai.

‘Oku fiema‘u ke ke fakakakato ‘a e tohi kakaí ‘i he feitu‘u pē fale nofo‘anga ‘okú ke ‘i aí ‘i he pō Tūsite, 7 ‘o Ma‘asi 2023.

‘E kei lava pē ke ke fakakakato ‘a e tohi kakaí hili ‘a e ‘aho tohi kakaí.

Founga ke fakakakato ai ‘a e tohi kakaí How to complete your census forms

Ko e foomu ‘e ua ‘oku fiema‘u ke ke fakafonu ki he tohi kakaí.

 • Ko e foomu ‘e taha ‘oku fekau‘aki ia mo e feitu‘u pē ho fale nofo‘angá ‘okú ke ‘i aí. Ko e toko taha pē mei he feitu‘u pē fale nofo‘angá ‘e fiema‘u ke ne fakafonu ‘a e foomú. ‘O kapau ‘okú ke nofo fakataha mo ha ni‘ihi kehe, fakapapau‘i pe ko hai te ne fakafonu ‘a e foomú.
 • Ko e foomu ‘e taha, ‘oku fekau‘aki ia mo ho ngaahi fakamatala tāutahá. Ko e toko taha kotoa pē ‘i ho fale nofo‘angá ‘e fiema‘u kenau fakafonu ‘a e foomu tohi kaka‘í. ‘O kapau ‘oku ‘i ai ha fānau, ‘o kau ai ha pēpē, ‘e fiema‘u ke fakafonu ‘e he mātu‘á pē tauhi fānaú.

Ngaahi tokoni ki hono fakakakato ‘a e tohi kakaí How to get help to complete your census forms

‘O kapau ‘okú ke fiema‘u ha tokoni ke fakakakato ‘a ho‘o foomu tohi kakaí, ‘e lava pē ke ke kole ki ha taha falala‘anga ke tokoni atu. Hangē ko ha:

 • kaungāme‘a
 • mēmipa ho fāmili
 • ‘ōfisa tohi kakaí.

Ki ha tokoni ‘e lava pe ke ke fetu‘utaki ta‘etotongi ki he kau ngāue ‘a e tohi kakaí ‘i he 0800 CENSUS (0800 236 787).

‘E lava ke ke kole ki ha toko taha fakatonu lea ‘i he ngaahi lea ko ‘ení:

 • Faka-Mauli
 • Faka-Ha‘amoa
 • Faka-Tonga
 • Faka-Siana (Mandarin)
 • Faka-Siana (Cantonese)
 • Faka-Kōlea
 • Faka-‘Initia (Hindi)
 • Faka-‘Initia (Punjabi).

‘E fokotu‘u ‘e he kau ngāue tohi kakaí ha ngaahi feitu‘u kehekehe ‘i he ngaahi koló ke tokoni ki hono fakafonu ‘o e foomu tohi kakaí.

Vakai ki heni ki ha feitu‘u fai‘anga tohi kakaí ofi taha kiate koe.

 

Ko ho‘o ngaahi fakamatalá fakafo‘ituitui pea mo e malu ‘a e ngaahi fakamatala ko iá Your information and privacy

‘Oku mau ngāue‘aki ha ngaahi founga fakatatau mo e laó ke mālu‘i ho‘o ngaahi fakamatalá fakafo‘ituituí. ‘I he taimi te mau tuku atu ai ‘a e ngaahi fakaikiiki ‘o e tohi kakaí ‘e ‘ikai ke ‘ilo ha taha ki ho‘o ngaahi talí.