Ang 2023 Census 2023 Census information in Tagalog

Alamin kung ano ang census, bakit namin isinasagawa ito, at paano ka maaaring makilahok.

Ang 2023 Census 2023 Census information in Tagalog

Alamin kung ano ang census, bakit namin isinasagawa ito, at paano ka maaaring makilahok.

Ano ang census What is the census

Ang census ay isang pambuong bansang survey na ginaganap tuwing limang tao sabuong bansa. Ito ay opisyal na pagbilang ng bawat tao sa Aotearoa New Zealand, at ng mga lugar kung saan sila naninirahan o nanunuluyan (mga tirahan). 

Ang susunod na census ay sa Martes, ika-7 ng Marso 2023

Ang census ay tumutulong sa lahat na maunawaan kung paano nagbago ang Aotearoa New Zealand sa paglipas ng panahon. Tinutulungan din nito ang pamahalaan at iba pang mga organisasyon na magplano ng mga serbisyo para sa mga tao at komunidad, tulad ng mga ospital, paaralan at pampublikong transportasyon.

Sino ang kailangang gumawa ng census Who needs to do the census

Bawat tao na nasa Aotearoa New Zealand sa Araw ng Census, Martes, ika-7 ng Marso 2023 ay dapat lumahok sa census. Kabilang dito ang:

 • mga mamamayan ng New Zealand
 • mga permanenteng residente ng New Zealand
 • mga residenteng taga-ibang bansa na nasa New Zealand
 • mga bisitang taga-ibang bansa na nasa New Zealand.

Kailangan mo pa ring punan ang census kung ikaw ay:

 • nakatira sa isang lugar na hindi isang bahay
 • nasa ospital
 • walang tirahan
 • naglalakbay o nagtatrabaho sa loob ng New Zealand.

Ano ang itatanong sa iyo sa census What you are asked in the census

Magtatanong ang census tungkol sa iyo, iyong tirahan (ang lugar kung saan ka naninirahan o nanunuluyan), at sinumang iba pang tao na naninirahan o nanunuluyan sa iyong tirahan.

Ang impormasyong aming kokolektahin mula sa iyo, ay isasama sa mga sagot ng bawat isa upang magbigay ng mga datos at estadistika tungkol sa mga lugar at komunidad sa Aotearoa New Zealand.

Pinoprotektahan ng Stats NZ ang iyong impormasyon at pagkakakilanlan. Titiyakin namin na ikaw ay hindi makikilala sa mga datos na aming ilalathala.

Hindi namin ibabahagi kaninuman ang iyong mga indibidwal na sagot. Kabilang dito ang mga pampamahalaang organisasyon gaya ng Ministry for Social Development, Kainga Ora, NZ Police, o Inland Revenue.

Paano ka kukuha ng iyong mga census form How you will get your census forms

Padadalhan ka ng Stats NZ ng impormasyon tungkol sa census at paraan ng paglahok

 • Sa ilang mga lugar ng New Zealand, isang kawani ng census ang bibisita sa iyo upang maghatid ng mga papel na form at isang liham na may access code upang magawa mo ang census sa online.
 • Sa ilang mga lugar ng New Zealand, ang mga tirahan ay padadalhan ng liham lamang na may access code upang magawa ang census sa online.

Maaari mong gawin ang census sa online o sa papel You can do the census online or on paper

Anuman ang matanggap sa iyong tirahan, mapipili mong gawin ang census sa online o sa papel na form.

Kung hindi ka nakatanggap ng mga papel na form sa iyong tirahan, o kailangan mo ng dagdag na papel na form, maaari kang umorder ng mga ito nang libre mula sa amin.

Makakakuha ng online at mga papel na form sa wikang Ingles at bilingual te reo Māori/Ingles. Makakakuha rin ng mga papel na form sa wikang Ingles na may Malalaking Titik.

Pag-order ng mga papel na form

Libreng tawag sa telepono: 0800 CENSUS (0800 236 787).

Kailan mo kukumpletuhin ang iyong mga census form When to complete your census forms

Maaari mong punan ang iyong mga census form sa sandaling matanggap mo ang mga ito. Sikaping gawin ito sa araw o bago dumating ang Araw ng Census sa Martes, ika-7 ng Marso 2023.

Kapag pinunan mo ang iyong mga census form, gawin mo ito para sa iyong tinutuluyan sa gabi ng Martes, ika-7 ng Marso 2023.

Maaari mo pa ring punan ang mga ito makaraan ang Araw ng Census.

Paano ang pagkumpleto ng iyong mga census form How to complete your census forms

May dalawang form sa census.

 • Ang isa at tungkol sa iyong tirahan. Ito ay tinatawag na Dwelling Form. Isang tao lamang sa bawat tirahan ang kailangang magpuno nito. Kung nakatira ka kasama ng iba, alamin kung sino sa inyo ang gagawa nito.
 • Ang isa naman ay tungkol sa iyo. Ito ay tinatawag na Individual Form. Bawat tao sa isang tirahan ay kailangang magpuno ng isang Individual Form. Kailangang suriin ng mga magulang o tagapag-alaga na ang Individual Form ay nakumpleto para sa mga bata, kabilang ang mga sanggol.

Paano hihingi ng tulong sa pagkumpleto ng iyong mga census form How to get help to complete your census forms

Kung kailangan mo ng tulong upang punan ang iyong mga census form, maaari kayong humingi ng tulong sa isang tao na iyong pinagkakatiwalaan tulad ng isang:

 • kaibigan
 • miyembro ng pamilya
 • tagakolekta ng census.

Maaari mong tawagan nang libre ang census help line sa 0800 CENSUS (0800 236 787)

 • Te reo Māori
 • Sāmoa
 • Toga
 • Mandarin
 • Cantonese
 • Korea
 • Hindi
 • Punjabi.

Ang aming mga census team ay magdaraos ng mga kaganapan sa iba't ibang lokasyon upang tulungan ang mga tao na magkumpleto ng kanilang census.

Tingnan dito upang humanap ng lokasyong malapit sa iyo.

Your information and privacy Your information and privacy

Pananatilihin naming pribado at ligtas ang mga sagot na ibibigay mo sa amin. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng paglalapat ng mga batas at pamantayan, at sa paggamit ng maraming  mga layer ng seguridad. Walang sinuman na makakakilala sa iyo o sa iyong mga sagot sa mga tanong ng census kapag naglabas kami ng mga datos ng census.