Tuhigā Igoa o te Tauhaga 2023 2023 Census information in Te Gagana Tokelau (Tokelau)

Faitau ke kē iloa pe ko heā te uiga o te tuhigā igoa, pe heā foki te fai ai, ma e vehea o na fai ho hao ki ei.

Tuhigā Igoa o te Tauhaga 2023 2023 Census information in Te Gagana Tokelau (Tokelau)

Faitau ke kē iloa pe ko heā te uiga o te tuhigā igoa, pe heā foki te fai ai, ma e vehea o na fai ho hao ki ei.

Ko he ā te tuhigā igoa What is the census

Ko te tuhigā igoa ko he hukehukega e aofia ai te fenua katoa ma e fai taki lima tauhaga.  Ko he faitauga aloakia o tagata uma i luga o Aoteroa Niu Hila, ma na koga e nonofo ai pe ko na fale foki e nonofo ai.

Ko te tahi tuhigā igoa ka hohoko ka fai i te aho Lua, 7 Māti 2023.

Ko te tuhigā igoa e fehoahoani ke malamalama ai ia tagata ki na hūiga kua pa ki ei ia Aotearoa Niu Hila i na tauhaga kua teka.  E fehoahoani foki ki te Mālō ma iētahi fakalapotopotoga ki te pulepulega o na tautuaga e manakomia mo tagata, na komiuniti, e vēia ko na falemai, aoga, ma na auala o femalagaakiga e fakaaogā e te lauaitele.

Ko ai te tatau ke auai ki te tuhigā igoa Who needs to do the census

Ko na tino uma lele e i luga o Aotearoa Niu Hila i te aho e fai ai te Tuhigā Igoa, Aho Lua 7 o Māti 2023, e tatau ke auai ki te tuhigā igoa.  E aofia ai:

 • Na hitiheni Niu Hila
 • Na tino nonofo tumau o Niu Hila
 • Na tino nonofo tumau mai iētahi fenua e i luga o Niu Hila
 • Na tino ahiahi mai ki Niu Hila.

E tatau ke fakatumu e koe na pepa o te tuhigā igoa kafai ko koe e:

 • nofo i he koga e hē he fale
 • e taofi i te falemai
 • e hēai ho tuātuhi
 • E malaga pe galue i ni kogāfenua i Niu Hila

Ko ni fehili vehea te fai atu ina pepa o te tuhigā igoa What you are asked in the census

E tuku atu ite tuhigā igoa ni fehili e agai ki a te koe, te koga pe ko te mea e nofo ai koe, ma na tino e nonofo koutou i te fale e iei koe.

Ko na fakamatalaga e maua mai iā te koe, e tuku fakatahi ma na tali e tuku mai e iētahi tino ke maua ai ni fakamatalaga ma ni tuhituhiga agai ki na koga ma na komiuniti i luga o Aotearoa Niu Hila.

Ko na fakamatalaga e patino ki a te koe ka puipui fakalelei e te Stats NZ.  E kimatou fakamautinoagia ko na fakamatalaga e kimatou lolomia e hē mafai ke iloa ko koe tena tuhia.

E hē kimatou fakahoa au tali ma ni iētahi tino.  E aofia ai na matāeke iēnei a te mālō e vēia ko te Ministry of Social Development, Kaiga Ora, NZ Police, pe ko te Inland Revenue.

E ke maua vehea na pepa o te tuhigā igoa How you will get your census forms

E lafo atu e te Stats NZ na fakamatalaga agai ki te tuhigā igoa pe vehea ona auai koe ki ei.

 • Ko iētahi kogāfenua o Niu Hila, e fanatu te tino faigaluega o te tuhigā igoa oi momoli atu na pepa ma he tuhi vena ma he numela fakataga ke mafai ai e koe ke fakatumu na fehili  i luga o te neti.
 • Ko iētahi kogāfenua o Niu Hila, ko na fale e lafo oioti ki ei te tuhi ma te numela fakataga, ke fakatumu ai na fehili o te tuhigā igoa i luga o te neti.

E ke mafaia oi fakatumu au pepa i luga o te neti pe fakatumu kafai e ke maua ite meli You can do the census online or on paper

E tuha pe ko he vaega vehea te maua atu, e ke mafaia oi filifili pe fakatumu e koe na pepa i luga o te neti pe momoli atu na pepa ki to fale ke fakatumu ai e koe.

Kafai e hē maua atu ni pepa ki to fale, pe manakomia e koe ni iētahi pepa, e ke mafaia oi ota mai ni iētahi pepa ke lafo atu, e hēai hau mea e totogi.

E maua na pepa ite gagana Peletania ma te gagana Māori i luga o te neti.  Ko na pepa faka Peletania e maua foki i na pepa e fuaefa na mataituhi e lolomi ai.

Fakatonu pe ota ni au pepa 

Telefeoni e hēai he totogi:  0800 CENSUS (0800 236 787)

Ko afea te tatau ona fakatumu ai au pepa o te tughigā igoa When to complete your census forms

E ke mafaia oi fakatumu au pepa ite taimi e pa atu ai.  Taumafai oi fakatumu ite aho ote Tuhigā Igoa te aho Lua, 7 o Mati 2023, pe ko mua atu o te aho tenei kafai e kē vave maua.

Kafai e fakatumu au pepa o te tuhigā igoa, fakatumu i te mea e iei ai koe ite po o te aho Lua, 7 o Mati 2023.

E ke mafaia oi fakatumu i tua mai o te aho e fai ai te Tuhigā Igoa.

E maua vehea e koe he fehoahoani mo te fakatumuga o au pepa o te tuihigā igoa How to complete your census forms

E lua ia pepa e maua atu mo te tuhigā igoa.

 • Ko te pepa muamua e agai ki te fale e nofo ai koe.  Ko te pepa tena e taku ko te Dwelling Form pe ko te pepa o te fale e nofo ai koe.  E fokotahi oioti te tino e nofo i te koutou fale e manakomia ke fakatumu e ia te pepa tenei.  Kafai e tokalahi koutou e nonofo fakatahi, hiaki pe ko ai te tatau ke fakatumu e ia.
 • Ko te tahi pepa e agai ki a te koe.  Ko te pepa tenei e taku ko te Individual Form pe ko te pepa e fakatatau ki a te koe.  Ko na tino uma e nonofo i te koutou fale e tatau ke fakatumu e kilatou te pepa tenei.  E tatau ke hiaki e na mātua ma na tino tauhi tamaiti kua iei na pepa e fakatumu mo tamaiti uma, e aofia ai na pepe.

E maua vehea e koe he fehoahoani mo te fakatumuga o au pepa o te tuihigā igoa How to get help to complete your census forms

E ke mafaia oi lea ki he tino e talitonu koe ki ei, ke fehoahoani atu ki a te koe ite fakatumuga o tau pepa e veia ko he:

 • tino o to kāiga
 • na tino e ao e kilatou na pepa o te tuhigā ioa.

Ko koe e mafai ke telefoni ki te numela tenei mo he fehoahoani, e hēai hona totogi 0800 CENSUS (0800 236 787)

E ke mafai oi fakatalohaga ki he tino e tautala:

 • Māori
 • Samoan
 • Togan
 • Mandarin
 • Cantonese
 • Korea
 • Hindi
 • Punjabi.

E iei na fakatinoga e fakataunuku e te kaufaigaluega o te tuhigā igoa i na koga kehekehe, ke fehoahoani ki tagata ki te fakatumuga o a latou pepa. 

Hiaki ifo ia kinei mo he koga e tafapili atu ki a te koe.

Ko na fakamatalaga agai ki a te koe ma te puipuiga o na fakamatalaga ienei Your information and privacy

E teu fakalelei ma puipuia e kimatou na tali e tuku mai e koe.  E fakataunuku tenei tulaga i na tulafono kua fakatātia ma te tulaga e tatau ona puipuia ai.  E hē mafai ke iloa e he tino ko na tali kina fehili o te tuhigā igoa e a koe kafai kua fakahalalau na tuhituhiga ma na fakamaumauga o te tuhigā igoa.