Hatag ne Famori 2023 2023 Census information in Rotuman

Rakoa ne tes ta hatag ne famori, ‘on hün ne ‘os a‘sok ne, ma sal ne ‘äe la pō la ‘es väega e.

Hatag ne Famori 2023 2023 Census information in Rotuman

Rakoa ne tes ta hatag ne famori, ‘on hün ne ‘os a‘sok ne, ma sal ne ‘äe la pō la ‘es väega e.

Ka tes ta hatag ne famori What is the census

Hatag ne famori iḁ sḁkior tēet ne a‘sok ofrḁu ‘e te‘ ne fḁu liḁm ‘i. Iḁ ‘amnåk fakgarue fak matanitūut ne hata famör tūtū ‘atakoa ne täe ‘e laloag ne Aotearoa Niu Sirḁgi, ma ut ne iris noho ne noh karḁu e (nohoga)

Hat famör ta ‘e ‘on tē a‘ hete‘ la a‘sok ‘e Rån Rue ta, rån 7 ne Maji 2023.

Hatag ne famori iḁ ‘amnḁkit ne hḁiasoag se famör ‘atakoa la ‘inea a‘tafan ne Aotearoa Niu Sirḁgi jenjen tapen ‘a laloag ne ta avat. Iḁ hḁiasoag tape‘ma se matanitū ta ma maj ma ut garueag ne tore la osia garue ne iris la a‘sok se famori ma pure‘aga, fak se hḁspete, ut rakoga, ma sal ne hoa‘ famör ofrḁu.

Ka sei ta kop la a‘sok ‘e hatag ne famori Who needs to do the census

Famör ‘atakoa ne te‘is ‘e Aotearoa Niu Sirḁgi ‘e Terån ne Hat Famör ta la a‘soko, Rån Rue ta, rån 7 ne Maji 2023 kop pḁu la ‘es väeag ‘e ‘amnḁkit ne mou se hatag ne famori. Hat tape‘ ma:

 • Famör ne få‘ ma hat pḁu se Niu Sirḁgi
 • Famör ne ma ‘oris puk aier‘ḁkiget la noh pḁu ‘e Niu Sirḁgi
 • Famör ne hat se matanitū hoi‘ḁkit ka te‘is ‘e Niu Sirḁgi
 • Famör ne ḁsim ne leu mane‘am ‘e hanuḁ hoi‘ḁkit se Niu Sirḁgi.

‘Äe nōnō ma se‘ la kop la få‘ ma a‘våh puk ne mou se hatag ne famori nōnō ka ‘äe:

 • noh ‘e ta utut ne ‘eagke‘ea rī nohogat
 • täe ‘e laloag hḁspete
 • kat ‘es ra ta ‘ou nohoag fūmoūut
 • la‘ kel hanuḁ ne la‘ garue ‘e laloag ne Niu Sirḁgi

Ka tes ta la sḁio‘ se ‘äea ‘e hat famör ta What you are asked in the census

‘E av ne hatag ne famori la a‘soko, ‘äe la pō sḁio‘ ‘e rēko ‘äea, ‘ou nohoag ta (utut ne ‘äe noh fūmou e ne noh karḁu e), ma famör tūtū ‘atakoa ne noh fūmou ne noh karḁu ‘e ‘ou nohoag ta.

Rogrog ne ‘ḁmis la pō ‘e ‘äea, la tḁunå‘ ag‘esea ma tög ne sḁio‘ ne leum ‘e famör ‘atakoa ne tore la osim maf ne fiḁk ne mou se ut ma pure‘ag ne hat se Aotearoa Niu Sirḁgi.

Stats NZ la åf‘åk ma matḁ‘ rogrog ne ‘äe nā ma rogrog ne mou pḁu se ‘äea. ‘Ḁmis la a‘sok la ta‘ se pō la ‘inean ne sei ‘äea ‘e maf ne fiḁk ne ‘ḁmis la pån ma af‘ḁki.

‘Ḁmis kal hḁiväeag ra ‘ou tög ne sḁi‘o ma ta le‘ hoi‘ḁkit. Hat tape‘ ma maj fak matanitū fak se Ministerī ne Social Development, Kainga Ora, Pirismäne ne Maj te‘is Inland Revenue.

Ka ‘äe la pō tapen ‘ou puk ne mou se hatag ne famori How you will get your census forms

Stats NZ täla nāaf rogrog ne mou se hat famör ta ma sal ne ‘äe la pō la ‘es väeag.

 • ‘E ut ‘e ‘on rereg ‘e Niu Sirḁgi, le‘ garuet ne mou se majat ne a‘sokoa hat famör ta täla ḁsiof se ‘äea la nā‘ia ‘ou puk ne mou se hat famör ta ma pukut ne af‘åk sio access code ne la a‘sokoa hat famör ta ‘e sal fo‘ou te‘is online.
 • ‘E ut tūtū ne tore ‘e Niu Sirḁgi, nohoga la pō se‘ ke ta pukut ne af‘åk sio ta access code ne la a‘sokoa hat famör ta ‘e sal fo‘ou te‘is online.

‘Äe la pō se‘ ma la a‘sok ‘e hat famör ta ‘e sal fo‘ou te‘is online ne få‘ ma af‘åk se ta pepat You can do the census online or on paper

‘Inea ne tes tä tē ne ‘ou nohoag ta la pō, ‘äe la pō se‘ ma la rē puer ‘e ‘äea la a‘sok hat famör ta ‘e sal fo‘ou te‘is online ne ‘e ta pukut ne pån ma af‘åk se ta pepat.

Nōnō ka ‘äe kat pō ra ‘e puk ne pån ma af‘åk se ta pepat ‘e ‘ou nohoag ta, ‘äe la pō se‘ ma la far‘åk la nāaf ta ‘ou pukut ‘e ‘ḁmisa ka kat tög ra.

Puk ne ös se sal te‘is online ma puk ne pån se pepa få‘ ‘e fäeag Fifis ta ne få‘ hap ruḁ ‘e fäeag te reo Māori ma fäeag Fifis ta. Puk ne pån se pepa ne få‘ ‘e fäeag Fifis ta la pō tape‘ ma ‘e peap ma maf ne puk titi‘u ne Large Print format.

Faråk puk ne pån se pepa 

He ka kat tög ra: 0800 CENSUS (0800 236 787)

Avat ne la a‘vḁhia ‘ou puk ne mou se hatag ne famori When to complete your census forms

‘Äe la pō se‘ ma la få‘ ma a‘våh ‘ou puk ne mou se hatag ne famori ‘e avat ma ne ‘äe pō e ‘e puk ‘i. Ås‘åk la a‘sok tēkäe te‘is ‘e terḁnit ne fḁi ne ta avat ka kat seminte hele‘ ra se Terån ne Hat Famör ta, Rån Rue ta, rån 7 ne Maji 2023.

‘E avat ne ‘äe la fḁ‘ia ma a‘vḁhia ‘ou puk ne mou se hatag ne famori, ‘äe la häe‘ḁkia rogrog ne mou se utut ne ‘äe la noho e ‘e pög ne Rån Rue ta, rån 7 ne Maji 2023.

‘Äe la pō se‘ ma la få‘ ma a‘våh puk ‘i ‘e vḁhiḁg ne Terån ne Hat Famör ta.

Ka la a‘våh tapen ‘ou puk ne mou se hatag ne famori How to complete your census forms

Hat Famör ta ma ‘on puk ruḁ la a‘våh.

 • Pukut hün‘åk se ‘ou nohoag ta. Filo‘ ne puk te‘is Puk ne Nohoga. Le‘ eseat ‘e nohoag ta tä kop la a‘våh puk te‘is. Nōnō ka ‘äe noh ag‘esea ma famör tū, a‘fūmou‘åk ne sei täla a‘sokoa tēkäe te‘is.
 • Pukut hün‘åk se ‘äea. Filo‘ ne puk te‘is Puk ‘on Le‘ ‘Eseat. Famör ‘atakoa ne täe ‘e laloag ne ta nohogat kop la a‘våh ‘e puk te‘is Puk ‘on Le‘ ‘Eseat. O‘o‘i ma lelea‘ ne matḁ‘ se ta le‘ hoi‘ḁkit kop la ‘io ne Puk ‘on Le‘ ‘Eseat la få‘ ma a‘våh se lä‘riri‘ ‘atakoa, hat tape‘ ma lä‘riri‘ susu.

Ka la pō hḁiasoag tapen la a‘vḁhia ‘ou puk ne mou se hatag ne famori How to get help to complete your census forms

Nōnō ka ‘äe pā ‘es hḁiasoag la fḁ‘ia ma a‘vḁhia ‘ou puk ne mou se hatag ne famori, ‘äe la pō se‘ ma la far‘åk se ta le‘et ne ‘äe tuḁn‘åk sin la hḁiasoagan ‘äe fakse ta:

 • kḁumane‘agat
 • le‘et ‘e ‘ou kḁinaga ne kḁunohag ta
 • le‘ garuet ‘e majat ne a‘sokoa hatag ne famori.

‘Äe la pō se‘ ma la he‘ se majat ne hḁiasoag se hatag ne famori ka kat tög ra ‘e 0800 CENSUS (0800 236 787)

‘Äe la pō la far‘åk la hḁifäegag ma ta le‘et ne ‘inea la fäeag ‘e fäeag ‘i:

 • Māori
 • Samoan
 • Togan
 • Mandarin
 • Cantonese
 • Korean
 • Hindi
 • Punjabi.

Otomis kḁugaruega täla asok tḁunå e ut tūtū e hanue teis la hḁiasoagan famori la avḁhia oris puk ne mou se hatag ne famori. 

Sḁkior se ut teis la aoa utut ne la el se äea (link se jaj ne mou se tḁunḁi ). 

‘Ou rogrogo ma ‘otomis la matḁ‘ ne la noh åf‘åk Your information and privacy

‘Ḁmis la matḁ‘ la ‘ou tög ne sḁio‘ ne ‘äe nā se ‘ḁmisa la noh näe ma åf‘åk. ‘Ḁmis a‘sok tēkäe te‘is ‘e sal fak foho ma ‘amnåk fakgarue, ma ‘e sal ma garue ma‘oi ne la pō la matḁ‘ua, åf‘ḁkia ma näe‘ḁkia tēkäe te‘is. Kat ‘es ra ta le‘et la pō la ‘inean ne sei ‘äe ne tes ‘atama ta ‘ou tög ne sḁi‘o ‘e av ne ‘ḁmis la pån ma fuḁp‘ḁkia maf ne fiḁk ne mou se hatag famör ta.